Disclaimer

Pitspress.nl is ontstaan door liefde, passie en enthousiame voor de autosport.

Pitpress.nl verwerkt persberichten en berichtgeving uit geverifieerde bronnen. Daar waar het tot de mogelijkheden behoort zijn onze crewleden te vinden voor verslaggeving, achtergrondverhalen en fotografie evenals interviews ter plekke op de diverse nationale en internationale race circuits.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan PitsPress.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. PitsPress.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of PitsPress.nl. PitsPress.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

PitsPress.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PitsPress.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. PitsPress.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. PitsPress.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot PitsPress.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij PitsPress.nl. PitsPress.nl behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij PitsPress.nl en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PitsPress.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

PitsPress.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van PitsPress.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

PitsPress.nl heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.

Privacy

PitsPress.nl heeft privacy van internetgebruikers hoog in het vaandel staan. Gedurende het proces u nieuws te brengen, verzamelt PitsPress.nl geen persoonlijke gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven.

PitsPress.nl registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het type browser dat u gebruikt of met welke provider u contact zoekt met het internet. Deze informatie kan door PitsPress.nl worden gebruikt om haar site verder te verbeteren.

Het kan voorkomen dat u persoonlijke gegevens aan PitsPress.nl verstrekt en daarvoor uw toestemming geeft, zoals wanneer u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie wordt door PitsPress.nl gebruikt om de door u aangevraagde dienst te kunnen leveren.

Voor vragen en informatie kunt u een mail sturen naar:

info@pitspress.nl